Zaznacz stronę

Strategia rozwoju

STRATEGIA ROZWOJU INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO W LATACH 2021-2027

Misja

Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w szczególności w dyscyplinie nauki o zdrowiu, opracowanie ich wyników do publikacji lub wdrożenia w praktyce oraz kształcenie nowego pokolenia pracowników nauki specjalizujących się w naukach o zdrowiu.


Cele strategiczne

 • Uzyskanie kategorii naukowej co najmniej B+ w dwóch kolejnych instytucjonalnych ewaluacjach działalności naukowej jednostki w dyscyplinie nauki o zdrowiu
 • Utrzymanie kreatywnej interdyscyplinarności prowadzonych badań
 • Utrzymanie wysokiej liczby publikacji w międzynarodowych czasopismach wysoko punktowanych
 • Zwiększenie liczby projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych europejskich i krajowych
 • Zwiększenie efektywności współpracy z otoczeniem gospodarczym i społecznym
 • Zwiększenie mobilności kadry badawczo-dydaktycznej instytutu
 • Zwiększenie widoczności kwartalnika naukowego Medical Science Pulse w międzynarodowym środowisku naukowym

Kluczowe działania

 • Optymalizacja struktury organizacyjnej instytutu poprzez podział na zespoły badawcze
 • Strategiczne planowanie badań w kontekście ewaluacji działalności naukowej jednostki w wyznaczonej dyscyplinie, poprzez wzmocnienie instytutowych mechanizmów kontroli jakości prac badawczych oraz opracowanie zasad wsparcia działalności publikacyjnej
 • Współpraca badawcza z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi poprzez wspieranie organizacyjne i finansowe mobilności pracowników
 • Aplikowanie o fundusze krajowe i zagraniczne na prowadzenie prac badawczych i działalności naukowej, poprzez wsparcie organizacyjne i merytoryczne projektów realizowanych przez pracowników instytutu
 • Efektywne umiędzynarodowienie prezentowanych wyników badań naukowych i prac rozwojowych, poprzez wsparcie finansowe i instytucjonalne w procesie upowszechniania wyników badań w środowisku międzynarodowym oraz wprowadzenie kwartalnika naukowego Medical Science Pulse na listę JCR
 • Stały rozwój, motywowanie i doskonalenie kadr naukowych z dziedziny objętej działalnością Instytutu
 • Kompleksowe upowszechnianie nauki

Najważniejsze charakterystyki, potencjały i osiągnięcia

Interdyscyplinarność badań w zakresie nauk o zdrowiu, rozumianych szeroko jako wiedza na temat zdrowia i różnych procesów biochemicznych związanych z funkcjonowaniem organizmu ludzkiego, jak również zastosowanie tej wiedzy do identyfikacji obszarów badawczych ukierunkowanych na rozwiązanie zdrowotnych problemów cywilizacyjnych i perspektywicznie na poprawę zdrowia populacyjnego