Zaznacz stronę

.

Kwartalnik MEDICAL SCIENCE PULSE (E-ISSN 2544-1620) – 40 pkt. MNiSW,  jest recenzowanym, otwartym  czasopismem naukowym, adresowanym do studentów, absolwentów oraz pracowników wyższych szkół medycznych, uniwersytetów i innych instytucji badawczych. Naszą misją jest stworzenie platformy współpracy oraz wymiany informacji, myśli i doświadczeń z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Redakcja przyjmuje do druku prace tylko w języku angielskim. Publikowane są one w następujących działach kwartalnika: Prace oryginalne, Prace poglądowe, Opisy przypadków, Sprawozdania, Komunikaty, nowością jest sekcja prac dla młodych naukowców.

Medical Science Pulse jest beneficjentem konkursu MNiSW w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” – nr umowy 147/WCN/2019/1.

Kwartalnik od 15 lipca 2020 roku wydawany jest przez Uniwersytet Opolski.

Kontakt:

prof. dr hab. Mieczysław Pokorski: redaktor naczelny
mgr Bożena Ratajczak-Olszewska: z-ca redaktora naczelnego
✉  mspjournal@uni.opole.pl;  ☎  77 44 23 546 (w sieci UO 3546)
Adres: Uniwersytet Opolski, Instytut Nauk o Zdrowiu, ul. Katowicka 68, 45-060 Opole

Medical Science Pulse – www


The quarterly MEDICAL SCIENCE PULSE (e-ISSN 2544-1620 ) is a peer-reviewed, open access electronic scientific journal, addressed to researchers, students, graduates and staff of higher medical schools,  universities and other scientific institutions. Our mission is to lay foundations for cooperation and an exchange of ideas, information and experience in medical and health  sciences. The Editorial Board accepts manuscripts written only in  English. Manuscripts may be considered for publication in the following sections of the quarterly: Original papers, Reviews, Case reports, Reports, Announcements, Papers of early stage researchers.

Medical Science Pulse  has been positively evaluated by experts in a competition by the Minister of Science and Higher Education under the “Support for scientific journals” de minimis programme  and thereby be awarded 40 points – contract number 147/WCN/2019/1.

The quarterly has been published by University of Opole since 15th July 2020.

Contact:

Editor-in-Chief: Mieczysław Pokorski, Prof., PhD: Academy of Physical Education in Katowice, University of Opole, Poland
Deputy-in chef-editor: Bożena Ratajczak-Olszewska, MSc: University of Opole, Poland
✉  mspjournal@uni.opole.pl;  ☎  77 44 23 546 (University network: 3546)
Correspondence address: University of Opole, Institute of Health Sciences, Katowicka 68 Street, 45-060 Opole

Medical Science Pulse – www


Zachęcamy do współpracy z redakcją kwartalnika!
Join our editorial team!

We encourage you to cooperate with the Medical Science Pulse editorial team as a reviewer or a section editor