Zaznacz stronę

Rozpoczęła się I tura naboru na studia na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego, rekrutacja elektroniczna (IRK) potrwa do 12 lipca 2024 r.

📣 NOWOŚĆ W REKRUTACJI 24/25 – Dietetyka, studia II stopnia (magisterskie), niestacjonarne

Do postępowania rekrutacyjnego w I turze naboru dopuszczony będzie kandydat, który zarejestrował się za pomocą internetowego formularza zgłoszenia IRK do dnia 12 lipca 2024 r. uiścił opłatę rekrutacyjną (w wysokości 85 zł), zamieścił fotografię spełniającą wymogi formalne w wersji elektronicznej w systemie rekrutacji IRK (zakładka: Formularze osobowe – Zdjęcie) oraz został zakwalifikowany do przyjęcia na studia lub jest na liście rezerwowej (informacja pojawi się 18 lipca 2024 r. w systemie IRK w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne – Wyniki”).


Komisja rekrutacyjna będzie przyjmowała dokumenty pod adresem: ul. Katowicka 68, 45-060 Opole (pok. 038 – sala konferencyjna), Wydział Nauk o Zdrowiu UO tylko i wyłącznie w wyznaczonych poniżej dniach:

  • 20 lipca 2024 r. (sobota) w godzinach 9:00-13:00
  • 22 lipca 2024 r. (poniedziałek) w godzinach 9:00-15:00
  • 23 lipca 2024 r. (wtorek) w godzinach 9:00-15:00
  • 24 lipca 2024 r. (środa) w godzinach 9:00-15:00

Niezłożenie dokumentów w wyznaczonych powyżej terminach będzie traktowane jako rezygnacja z podjęcia studiów na Uniwersytecie Opolskim.

Dokumenty należy składać w białych kartonowych teczkach wiązanych, na których należy czytelnie napisać: kierunek studiów, imię i nazwisko oraz dokładny adres (z numerem kodu pocztowego).

Komplet dokumentów należy dostarczać osobiście, bądź przez osobę upoważnioną na adres Wydziału Nauk o Zdrowiu: ul. Katowicka 68, 45-060 Opole lub drogą pocztową/kurierem na adres kancelarii głównej: Uniwersytet Opolski, pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole z dopiskiem: “Rekrutacja – podać nazwę kierunku studiów”, przestrzegając terminów zawartych w harmonogramie rekrutacji (dokumenty będą przyjmowane tylko i wyłącznie w wyznaczonych dniach – 20-24 lipca). Uwaga! Za dostarczenie dokumentów drogą pocztową/kurierem uważa się DATĘ DOSTARCZENIA dokumentów a nie datę wysłania! (Na przesłanej pocztą/kurierem kserokopii świadectwa maturalnego (dojrzałości) / dyplomu (studiów I stopnia) należy załączyć oświadczenie kandydata o zgodności kserokopii z oryginałem).

WAŻNE! Pamiętaj aby w systemie rekrutacyjnym IRK było wgrane zdjęcie, gdyż jest ono niezbędne do poprawnego wydrukowania podania na studia, a następnie wydania legitymacji studenckiej.

Kandydaci, rekrutujący się na podstawie dokumentów zagranicznych składają dokumenty w siedzibie Zespołu ds. Studentów Zagranicznych (ul. Grunwaldzka 31, pok. 1, 8, 9).

OGŁOSZENIE LISTY PRZYJĘTYCH – 29 lipca 2024 r.


Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów zakwalifikowany oraz będących na liście rezerwowej na studia I stopnia (licencjackie) oraz jednolite magisterskie:

  1. Podpisane przez kandydata “Podanie o przyjęcie na studia” – do pobrania z portalu rejestracyjnego IRK (zakładka: “Zgłoszenia rekrutacyjne – Dokumenty i dalsze kroki”).
  2. Podpisane przez kandydata “Oświadczenie o doręczaniu pism w formie elektronicznej” – do pobrania z portalu rejestracyjnego IRK (zakładka: “Zgłoszenia rekrutacyjne – Dokumenty i dalsze kroki”).
  3. KSEROKOPIA świadectwa maturalnego (dojrzałości) – po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub przez oświadczenie kandydata o zgodności kserokopii z oryginałem. (Prosimy nie składać odpisu dokumentów, tylko kserokopię!)

P.S. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy dostarczyć najpóźniej do 30 września 2024 r. do Dziekanatu WNoZ – skierowanie na badania dostępne do pobrania z portalu rejestracyjnego IRK (zakładka: “Zgłoszenia rekrutacyjne – Dokumenty i dalsze kroki – Skierowanie na badanie”).

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów zakwalifikowany oraz będących na liście rezerwowej na studia II stopnia (magisterskie):

  1. Podpisane przez kandydata “Podanie o przyjęcie na studia” – do pobrania z portalu rejestracyjnego IRK (zakładka: “Zgłoszenia rekrutacyjne – Dokumenty i dalsze kroki”).
  2. Podpisane przez kandydata “Oświadczenie o doręczaniu pism w formie elektronicznej” – do pobrania z portalu rejestracyjnego IRK (zakładka: “Zgłoszenia rekrutacyjne – Dokumenty i dalsze kroki”).
  3. KSEROKOPIA dyplomu (studiów I stopnia) lub (jeśli dyplom nie został jeszcze wydany) Zaświadczenie o obronie wydane przez Dziekanat – po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu lub przez oświadczenie kandydata o zgodności kserokopii z oryginałem potwierdzone przez Dziekanat. (Prosimy nie składać odpisu dokumentów, tylko kserokopię!)

P.S. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy dostarczyć najpóźniej do 30 września 2024 r. do Dziekanatu WNoZ – skierowanie na badania dostępne do pobrania z portalu rejestracyjnego IRK (zakładka: “Zgłoszenia rekrutacyjne – Dokumenty i dalsze kroki – Skierowanie na badanie”).


Inne przydatne link / dokumenty:


.