Zaznacz stronę

Niniejszy podręcznik jest wynikiem współpracy międzynarodowej w ramach projektu: „Interdyscyplinarność wielokulturowość i sytuacje niestandardowe – wykorzystanie symulacji medycznej jako narzędzia edukacyjnego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu”, który wspólnie realizowały kadry dydaktyczne i naukowe trzech ośrodków: Uniwersytetu Opolskiego, Śląskiego Uniwersytetu w Opawie oraz Uniwersytetu Medycznego w Plovdiv. Kadra dydaktyczna i naukowa Uniwersytetu Opolskiego była zarówno inicjatorem, jak i liderem projektu. Głównymi intencjami projektu były: modernizacja oferty dydaktycznej, podniesienie jakości kształcenia i atrakcyjności nauczania, rozwijanie i umacnianie profesjonalizmu zawodowego oraz naukowego studentów nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Powyższe założenia wzbogacone zostały o zjawisko wielokulturowości pacjentów oraz interdyscyplinarności z uwzględnieniem występowania sytuacji rzadkich, niestandardowych.
.

                                 

WERSJA POLSKA – PDF                                                                                                                           WERSJA ANGIELSKA – PDF


Podręcznik składa się z sześciu rozdziałów.

 1. Rozdział pierwszy porusza bardzo istotne zagadnienie dotyczące efektywnej współpracy i komunikacji w zespole interdyscyplinarnym.
 2. W rozdziale drugim omawiane są wybrane i najistotniejsze kwestie związane z postrzeganiem zdrowia, narodzin, profilaktyki, choroby i śmierci w kontekście wybranej religii czy kultury.
 3. W kolejnym rozdziale autorzy poruszają zagadnienia dotyczące postępowania w wybranych jednostkach chorobowych w sytuacjach niestandardowych w pielęgniarstwie i położnictwie.
 4. W dalszej części podręcznika – w rozdziale czwartym – prezentowane są przykładowe scenariusze symulacyjne dotyczące wybranych jednostek chorobowych, sytuacji niestandardowych w pielęgniarstwie, położnictwie i fizjoterapii z uwzględnieniem aspektów interdyscyplinarności i wielokulturowości. Zawarte w podręczniku scenariusze odnoszą się do poszczególnych dziedzin nauk medycznych i nauk o zdrowiu. W tym miejscu należy podkreślić, że scenariusze te mogą być podstawą do tworzenia nowych scenariuszy z innymi lub dodatkowymi efektami uczenia się. Celowym działaniem autorów podręcznika jest utworzenie bazy różnorodnych scenariuszy – o odmiennym schemacie i możliwościach technicznych. Zamierzenie to jest celowe, ponieważ w następstwie ma rozbudzić wyobraźnię odbiorców, otworzyć czytelników na podjęcie samodzielnych działań o charakterze eksperymentalnym (empirycznym) w warunkach symulacji medycznej i tym samym przełamać bariery związane z nauczaniem symulacyjnym.
 5. W rozdziale piątym zaprezentowano filmy instruktażowe dotyczące zjawiska wielokulturowości, interdyscyplinarności oraz sytuacji niestandardowych.
 6. Natomiast w rozdziale szóstym zamieszczono galerię zdjęć Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego.

Autorzy wierzą, że podręcznik ten będzie stanowił praktyczne wsparcie dydaktyczne dla całego grona odbiorców.


Fragmenty recenzji:

“Aktualna zmiana podejścia do zdrowia i organizacji opieki zdrowotnej indukuje interdyscyplinarność planów opieki – medycznej, środowiskowej, społecznej, rodzinnej, wielokulturowej i innej, a co za tym idzie – zespołów organizujących i prowadzących kształcenie w zawodach medycznych. W ten nurt doskonale wpisuje się przedłożona mi do recenzji pozycja książkowa pt. Interdyscyplinarność, wielokulturowość i sytuacje niestandardowe w warunkach symulacji medycznej.”

“Opracowanie zostało przygotowane przez zespół ekspertów z ośrodków akademickich w z Polski, Czech i Bułgarii, równocześnie – praktyków. Redaktorzy naukowi wraz z autorami w sposób logiczny i uporządkowany w jednolity schemat na poziomie przystępnym dokonali przeglądu informacji dotyczących opieki nad osobami z różnymi chorobami, zaburzeniami i problemami zdrowotnymi z uwzględnieniem aspektów religijnych, narodowościowych i wielokulturowości.”

“Myślą przewodnią książki w zamyśle Autorów było, aby czytelnik zdobył wiedzę na temat różnych religii, problemów zdrowotnych, chorób i zaburzeń rozwojowych człowieka. Część książki dotycząca różnych religii jest nieocenioną pomocą dla personelu medycznego w kontakcie z pacjentką / pacjentem z innego kręgu kulturowego i innej religii. Pozwoli na unikanie błędów w praktyce zawodowej.”

“[…] Książka będzie pełnić funkcję zarówno podręcznika akademickiego, jak i ważną pozycję piśmienniczą wspierającą samokształcenie pracowników medycznych, będzie cennym źródłem praktycznej wiedzy dla pielęgniarek, położnych i każdego profesjonalisty zaangażowanego w codzienną opiekę nad pacjentem ukierunkowaną proaktywnie. Szeroki zakres informacji oraz ich przystępna prezentacja sprzyjają także poszerzeniu grona czytelników o nauczycieli akademickich i studentów.”

dr hab. n. zdr. Bożena Mroczek

“[…] recenzowane opracowanie dostarcza podstawowych informacji na temat przekonań i zachowań wyznawców określonej religii i osób wywodzących się z określonej kultury, ale nie jest przewodnikiem po religiach i kulturach świata, co zostało wyraźnie zaznaczone przez Autorów we wstępie. Niemniej jednak, te przekonania i zachowania często mają znaczenie w sytuacjach udzielania świadczeń medycznych, stąd potrzeba zwrócenia szczególnej uwagi na zjawisko wielokulturowości i wyznawanej religii już na etapie kształcenia przyszłych pracowników ochrony zdrowia. Wiedza na temat norm postępowania przyjętych przez wyznawców określonej religii, czy osób wywodzących się z określonej kultury w zakresie m.in. tradycji, roli mężczyzn i kobiet, stosunku do seksualności, do higieny ciała, charakterystyki ubioru, podejścia do zdrowia, choroby, umierania i śmierci jest bardzo istotna w kontakcie z pacjentem, zrozumieniu jego potrzeb, zdiagnozowaniu problemów, zapewnieniu dobrej komunikacji, czyli w świadczeniu profesjonalnej opieki medycznej.”

“Kształcenie przyszłych pracowników ochrony zdrowia jest procesem długotrwałym, dynamicznym, podlegającym stałemu doskonaleniu i ewaluacji, którego celem jest jak najlepsze przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych. W procesie tym bardzo dobrze sprawdza się symulacja medyczna, która jest wprawdzie innowacyjną, ale coraz powszechniej stosowaną metodą w kształceniu lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów. Metoda ta zapewnia możliwości bezpiecznego nabywania umiejętności praktycznych w warunkach pozaszpitalnych, bez udziału pacjenta oraz daje możliwości działania w sytuacjach bardzo zbliżonych do naturalnych warunków pracy. Szczególne walory zastosowania symulacji medycznej widoczne są wówczas, gdy przygotowywane scenariusze w stopniu maksymalnym odzwierciedlają sytuacje rzeczywiste oraz przedstawiają sytuacje niestandardowe, które zdarzają się w podmiotach leczniczych. Takie sytuacje dotyczące osób w różnych stanach fizjologicznych i jednostkach chorobowych, pacjentów odmiennych wyznaniowo i kulturowo zostały zebrane i zrozumiale opisane w niniejszym opracowaniu.”

“Podsumowując, stwierdzam, iż przedstawiony do recenzji podręcznik pt. Interdyscyplinarność, wielokulturowość i sytuacje niestandardowe w warunkach symulacji medycznej stanowi przejrzyste, syntetyczne, a zarazem kompleksowe i cenne źródło wiedzy obrazujące różne sytuacje w warunkach symulacji medycznej. Dostarcza podstawowej wiedzy na tematy dotychczas rzadko prezentowane w piśmiennictwie medycznym i zachęca do zwrócenia szczególnej uwagi na interdyscyplinarność, wielokulturowość i sytuacje niestandardowe w kształceniu przygotowującym do wykonywania zawodów medycznych. Istotnym, wartym podkreślenia walorem zapewniającym wysoką jakość opracowania jest międzynarodowy Zespół Redakcyjny składający się z kadry dydaktycznej i naukowej pracującej na uniwersytetach w Polsce, w Bułgarii i w Czechach. Gratuluję Autorom podjętej tematyki i sposobu prezentacji treści, a jednocześnie w pełni rekomenduję potrzebę opublikowania przedstawionego do recenzji podręcznika.”

dr hab. n. med. i n. o zdr. Elżbieta Cipora


Materiały audiowizualne do podręcznika:

 • Poród lotosowy – hinduizm (zobacz)
 • Krwotok poporodowy – islam (zobacz)
 • Kobieta po operacji oka (oddział okulistyczny) – kultura chińska (zobacz)
 • Umierający (oddział intensywnej terapii) – kultura romska (zobacz)
 • Kobieta po wypadku samochodowym (pogotowie ratunkowe) – islam (zobacz)
 • Nagły poród – kobieta z niepełnosprawnością wzroku na ulicy (zobacz)
 • Poród siłami natury (zobacz)
 • Kultura romska wobec nowonarodzonego dziecka (zobacz)
 • Narodziny w kulturze romskiej (zobacz)
 • Pod wpływem narkotyków – interdyscyplinarność i komunikacja (zobacz)
 • Języki świata a religia i kultura (zobacz)

http://csm.opole.pl/