Zaznacz stronę

SKN „Zdrowie”


Studenckie Koło Naukowe kierunku Położnictwo – SKN „Zdrowie”

Studenckie Koło Naukowe „Zdrowie” (SKN „Zdrowie”), działa przy Kierunku Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. W skład koła wchodzi 25 członków reprezentujących kierunek położnictwa zarówno studiów licencjackich jak i magisterskich, którzy współpracują z kierunkami pielęgniarstwa, fizjoterapii, kosmetologii oraz dietetyki.

SKN „Zdrowie” Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego, współpracuje z Studenckim Kołem Naukowym Położnych działającym przy Zakładzie Opieki Położniczo-Ginekologicznej (w Instytucie Nauk o Zdrowiu) Kolegium Nauk Medycznych w Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Kołem Naukowym przy Zakładzie Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej UM w Białymstoku.

Cele oraz zadania SKN „Zdrowie”:

 • Propagowanie wiedzy z zakresy położnictwa, ginekologii i neonatologii
 • Współorganizowanie i czynne uczestnictwo w masowych imprezach środowiskowych
 • Integracja środowiska studentów Wydziału Położnictwa i młodzieży akademickiej
 • Promocja i wzbogacanie dorobku naukowego Kierunku Położnictwa Wydziału Nauk o zdrowiu UO w Opolu, w tym poprzez prowadzenie badań naukowych
 • Wypracowanie modelu włączania młodzieży do działań o charakterze wolontariatu i wykorzystanie jej umiejętności oraz zapału w pracach na rzecz uczelni i środowiska
 • Współpraca z:
  – Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu przy ul. Małopolskiej 20a
  – Szkołami Rodzenia na Opolszczyźnie
  – Domami Dziennego pobytu w Opolu
  – Przedszkolami na terenie Opola
  – Uczelniami Wyższymi w Opolu
  – Placówkami Medycznymi, biorącymi udział w prowadzonych badaniach naukowych.

Koło realizuje swoje cele poprzez:

 • Udział członków Koła w szkoleniu dla wolontariuszy zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Opolu
 • Organizowanie spotkań o charakterze naukowym i warsztatowym
 • Organizowanie pracy naukowej, rozwijającej zainteresowania członków Koła
 • Studiowanie literatury specjalistycznej
 • Współpracę z innymi organizacjami studenckimi
 • Podpisywanie umów o współpracy w ramach wolontariatu
 • Czynny udział w masowych imprezach środowiskowych
 • Organizowanie wyjazdów na konferencje naukowe
 • Nawiązywanie kontaktów z osobami o zainteresowaniach zbliżonych do programu działalności koła
 • Organizowanie odczytów, sympozjum, prelekcji i seminariów naukowych.

Opiekun SKN: dr n.med., położna  Ewa Tobor
Przewodnicząca: Jagoda Jadczyk
Z-ca Przewodniczącej: Julia Dzwończak
Sekretarz: Agata Gajda
✉  skn.zdrowie@uni.opole.pl