Zaznacz stronę

Szanowni Studenci,

przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem nr 141/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 października 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad postępowania w związku z wystąpieniem podejrzenia zakażenia na COVID-19 wśród pracowników, studentów, doktorantów oraz słuchaczy Uniwersytetu Opolskiego:

OSOBY PRZEBYWAJĄCE W UNIWERSYTECIE OPOLSKIM, KTÓRE ZAUWAŻYŁY U SIEBIE OBJAWY CHOROBY ZOBOWIĄZANE SĄ NIEZWŁOCZNIE POINFORMOWAĆ O TYM FAKCIE DZIEKANA POPRZEZ KONTAKT MAILOWY Z SEKRETARIATAMI:

Osoby, na które została nałożona izolacja oraz kwarantanna domowa, proszone są o przesyłanie tej informacji na adresy mailowe sekretariatów.

Przesłane informacje, zgodnie z zarządzeniem, zostaną przekazane do Biura Kanclerza


Przypominamy również o wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dotyczących zapewniania bezpieczeństwa na uczelniach:

  • w zajęciach dydaktycznych odbywających się na terenie uczelni mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
  • w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia nie powinny przebywać osoby postronne inne niż studenci, pracownicy, pacjenci,
  • w czasie przerw w zajęciach, studenci mogą opuszczać budynek uczelni lub przebywać na jej terenie zachowując dystans społeczny, określony przepisami prawa,
  • czekając na wejście na zajęcia studenci powinni mieć osłonięte usta i nos oraz zachowywać od siebie odstęp,
  • na zajęciach mogą przebywać wyłącznie osoby z osłoniętymi ustami i nosem za pomocą maseczki jednorazowej lub wielokrotnego użytku,
  • jeśli z jakiegoś powodu osłona na usta i nos musi zostać zdjęta, należy bezwzględnie przestrzegać stosownego odstępu,
  • przed wejściem na zajęcia uczestnicy powinni dokładnie umyć ręce wodą z mydłem i zdezynfekować je dostępnym środkiem dezynfekującym.

Źródło: https://www.gov.pl/attachment/c4691ac5-c7b3-46f2-8d1d-4ded802df32b