Zaznacz stronę

SPECJALIZACJE DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla pielęgniarek:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwo chirurgiczne
 • Pielęgniarstwo geriatryczne
 • Pielęgniarstwo internistyczne
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo pediatryczne
 • Pielęgniarstwo rodzinne
 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Pielęgniarstwo ginekologiczno – położnicze

Dziedziny szkoleń specjalizacyjnych dla położnych:

 • Pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Pielęgniarstwo rodzinne

Warunki kwalifikacji pielęgniarek i położnych
Do specjalizacji mogą przystąpić pielęgniarki lub położne, które:

 • posiadają prawo wykonywania zawodu;
 • pracowały w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat;
 • zostały dopuszczone do specjalizacji po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Pielęgniarka i położna posiadające co najmniej stopień naukowy doktora i odpowiedni dorobek naukowy i zawodowy w dziedzinie, w której zamierzają uzyskać tytuł specjalisty, mogą być zwolnione przez ministra właściwego do spraw zdrowia z obowiązku odbywania specjalizacji w części lub całości.

Zgodnie z nowelizacją ustawy i nowym rozporządzeniem art.71 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 576 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne (Dz. U. z 2013r., poz. 1562) informujemy, iż w celu rozpoczęcia nowych specjalizacji należy legitymować się zaświadczeniami o ukończeniu kursów specjalistycznych.

Wykaz kursów niezbędnych do przystąpienia, do specjalizacji – Wykaz kursów do spacjalizacji


KURSY KWALIFIKACYJNE

Kursy dla pielęgniarek:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Pielęgniarstwo kardiologiczne
 • Pielęgniarstwo neonatologiczne
 • Pielęgniarstwo neurologiczne
 • Pielęgniarstwo onkologiczne
 • Pielęgniarstwo operacyjne
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania

Kursy dla położnych:

 • Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
 • Pielęgniarstwo operacyjne

Warunki kwalifikacji pielęgniarek i położnych

Do kształcenia w ramach kursu kwalifikacyjnego mogą przystąpić pielęgniarki i położne, które:

 • posiadają prawo wykonywania zawodu;
 • posiadają co najmniej 6 – miesięczny staż pracy w zawodzie;
 • zostały dopuszczone do kursu kwalifikacyjnego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

KURSY SPECJALISTYCZNE

Kursy dla pielęgniarek:

 • Leczenie ran
 • Opieka nad pacjentem ze stomią jelitową
 • Pielęgnowanie pacjenta dorosłego wentylowanego mechanicznie
 • Podstawy opieki paliatywnej
 • Szczepienia ochronne
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Resuscytacja oddechowo – krążeniowa noworodków
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
 • Wywiad i badanie fizykalne

Kursy dla położnych:

 • Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
 • Leczenie ran
 • Szczepienia ochronne
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka
 • Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych
 • Wywiad i badanie fizykalne

Warunki kwalifikacji dla pielęgniarek i położnych

Do kursu specjalistycznego mogą przystąpić pielęgniarki i położne, które:

 • posiadają prawo wykonywania zawodu;
 • zostały dopuszczone do kursu specjalistycznego po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

Nie jest wymagany staż pracy w zawodzie pielęgniarki/położnej