Zaznacz stronę

Oferta edukacyjna skierowana jest do osób indywidualnych, pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach oraz w innych placówkach oświatowych.

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy

Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy realizowany jest w systemie weekendowym w łącznym wymiarze 30 godzin dydaktycznych (13 godzin zajęć teoretycznych oraz 17 godzin ćwiczeń w warunkach symulowanych).

Po ukończeniu kursu nauczyciel uzyska wiedzę i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach w zakresie:

 • postępowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia,
 • podstawowych czynności resuscytacyjnych,
 • użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego AED,
 • zastosowania metod nauczania oraz form organizacyjnych niezbędnych do prowadzenia zajęć w zakresie pierwszej pomocy z uwzględnieniem metod aktywizujących oraz praktycznych,
 • kształtowania postawy etycznej osób uprawnionych do podejmowania czynności w zakresie pierwszej pomocy.
 • Realizacja kursu odbywa się zgodnie z programem zatwierdzonym przez Ministra Zdrowia.
 • Odpłatność za kurs – 300 zł

Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs mający na celu przygotowanie uczestnika kursu do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie praktycznej nauki zawodu. Ukończenie kursu nadaje uprawnienia instruktora praktycznej nauki zawodu i umożliwia realizację zadań dydaktycznych i wychowawczych związanych z prowadzeniem zajęć praktycznych dla uczniów i pracowników młodocianych. Ukończenie kursu daje uprawnienia do przyjmowania na zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe słuchaczy, stażystów i praktykantów.

 • Program kursu zatwierdzony przez Opolskiego Kuratora Oświaty.
 • Odpłatność za kurs – 410 zł

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy

Kurs ma na celu przygotowanie uczestników kursu do udzielania osobom wstanie nagłego zagrożenia życia i zdrowia  kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.
Łączna liczba godzin przeznaczonych na realizację programu kształcenia kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy wynosi 66 godzin dydaktycznych, w tym:

 • zajęcia teoretyczne –  25 godzin,
 • zajęcia praktyczne (ćwiczenia w warunkach symulowanych na fantomach) –  41 godzin.
 • Tryb kształcenia: wieczorowy/weekendowy
 • Kurs zatwierdzony przez Wojewodę Opolskiego PSiZ.IV.6312.8.2015.JJP
 • Kurs zakończony jest egzaminem państwowym i uzyskaniem tytułu RATOWNIKA zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 • Odpłatność za kurs – 500 zł